Skip to main content

Blog Innovate UK

Organisations:
Innovate UK
Innovate UK

https://innovateuk.blog.gov.uk/2016/11/15/innovation-in-wales/

Innovation in Wales

Posted by: , Posted on: - Categories: Funding, Support

See Welsh version below

Wales: land of dragons, daffodils, beautiful and diverse scenery. And innovation?

Absolutely.

Cardiff Bay, Wales, U.K.
Cardiff Bay, Wales, U.K.

Since 2003, Innovate UK has committed >£100 million funding to over 350 organisations in Wales, with the amount of funding increasing year-on-year from 2008, and with over £12 million being provided to Welsh organisations in 2014/15 alone.

In my first 6 months as Manager for Wales at Innovate UK I’ve been fortunate enough to:

 • meet a huge number of passionate innovators in Wales
 • see some incredible projects
 • work with a wide range of organisations providing innovation support to businesses of all sizes.

In 2016, Innovate UK simplified its structure into 4 sectors, and it’s easy to see excellent examples of innovation in each sector across Wales.

Manufacturing and materials in Wales

The Manufacturing and Materials sector in Wales extends across the supply chain; from primary steel production in South Wales to high value automotive and aerospace production and maintenance across the country.

For example, Airbus has a significant site in North Wales, and the automotive sector welcomed news in 2016 that both TVR and Aston Martin are setting up production sites in Wales.

Wales is also home to pioneers in hydrogen fuelled automotive transport, Riversimple.

Key sector support organisations:

Infrastructure systems in Wales

Every day more solar energy falls on the Earth than humanity requires for the next 27 years. Most of it, sadly, doesn’t fall on Wales.

Nevertheless, the SPECIFIC project at Swansea University (an Innovation and Knowledge Centre funded by Innovate UK and The Engineering and Physical Sciences Research Council) is creating and integrating revolutionary coating technologies to harness this energy in their quest to turn buildings in to power stations.

The Welsh energy revolution doesn’t stop there, there is also:

 • an entire energy island programme on Anglesey underpinned by the planned Wylfa Newydd nuclear power plant
 • off-shore renewable energy from the West Anglesey tidal current demonstration zone
 • Orthios’ plans for an eco-park powered by gasified biomass

Emerging and enabling technologies in Wales

Wales will be home to the newest member of the Catapult network, the Compound Semiconductor Applications Catapult.

The Catapult’s location in South Wales reflects this region being a global centre of compound semiconductor expertise.

North Wales has a vibrant Photonics cluster, with £500,000 recently awarded to 5 companies in the North Wales Photonics Launchpad.

Wales is also home to a large number of data repositories and an exciting and vibrant digital sector, which was wonderfully showcased during the Digital 2016 event in June at Celtic Manor, attracting over 2000 attendees.

Key sector support organisations:

Health and life sciences in Wales

Health and Life Sciences has been a key area for innovation in recent years, with Welsh Government making some significant investments into this sector and a number of high profile companies relocating to Wales, strengthening the cluster.

One of Wales’ recognised strengths in the Life Sciences is Medical Technologies.

In the 2015 Medical Technologies Launchpad, Innovate UK awarding £800,000 to 8 medical technologies companies either based in Wales or with significant clinical partners in Wales.

Cardiff will also be home to the Precision Medicine Catapult node; recognition of the strength in precision medicine in the region.

The UK Bioeconomy is also boosted by the world-leading research at IBERS (Institute for Biological and Environmental and Rural Studies, Aberystwyth University) and the BEACON project (at Aberystwyth and Bangor universities), which was recently announced as part of Biopilots UK.

Key support organisations:

Innovate UK in Wales

My role is primarily stakeholder facing, working with the Welsh Government Innovation team and sector specialists to look at intersections between Innovate UK’s sector strategies and those of Welsh Government.

One great example of Welsh Government and Innovate UK working together is the Small Business Research Initiative (SBRI), which is a mechanism for public sector organisations to procure innovative solutions to existing challenges.

SBRI has been really well adopted in Wales, with 14 different projects delivered across health, environment, energy and transport, and 3 new challenges launching soon.

I also work with the wider Innovate UK family of the European Enterprise Network (EEN), a programme of SME support delivered by Swansea University and BIC Innovation, and the Knowledge Transfer Network (KTN).

You can find us at numerous events across Wales (take a look at https://wales.business-events.org.uk or the Innovate UK homepage), arrange to meet us at our forthcoming hub in Cardiff or contact me directly (details below).

Useful Contacts

You can follow Innovate UK on:

----------------WELSH VERSION ---------------------

Cymru: gwlad dreigiau, cennin Pedr, golygfeydd ysblennydd ac amrywiol. Ac arloesi?

Wrth gwrs.

Ers 2003, mae Innovate UK wedi ymrwymo >£100 miliwn o gyllid i dros 350 o sefydliadau yng Nghymru, gyda’r cyllid yn cynyddu o flwyddyn i flwyddyn ers 2008 a dros £12 miliwn yn cael ei roi i sefydliadau yng Nghymru yn 2014/15 yn unig.

Yn ystod fy 6 mis cyntaf fel Rheolwr Cymru yn Innovate UK, rwyf wedi bod yn ddigon ffodus i:

 • gwrdd â nifer fawr iawn o arloeswyr angerddol yng Nghymru
 • gweld rhai prosiectau anhygoel
 • gweithio gydag amrywiaeth eang o sefydliadau sy’n darparu cefnogaeth arloesi i fusnesau o bob maint.

Yn 2016, symleiddiodd Innovate UK ei strwythurau i 4 sector, ac mae’n hawdd gweld enghreifftiau gwych o arloesi ym mhob sector ar draws Cymru.

Gweithgynhyrchu a deunyddiau yng Nghymru

Mae’r sector Gweithgynhyrchu a Deunyddiau yng Nghymru yn ymestyn ar draws y gadwyn gyflenwi; o gynhyrchu dur sylfaenol yn Ne Cymru i gynhyrchu a chynnal a chadw modurol ac awyrofod o werth uchel ar draws y wlad.

Er enghraifft, mae gan Airbus safle sylweddol yng Ngogledd Cymru, a chroesawodd y sector moduro y newyddion yn 2016 y byddai TVR ac Aston Martin yn sefydlu safleoedd cynhyrchu yng Nghymru.

Mae Cymru hefyd yn gartref i arloeswyr mewn trafnidiaeth modurol sy’n cael ei bŵer gan hydrogen, Riversimple.

Mudiadau allweddol i gefnogi’r sector yng Nghymru:

Systemau seilwaith yng Nghymru

Bob dydd, mae mwy o ynni solar yn disgyn ar y Ddaear nag sydd ei angen ar ddynoliaeth am y 27 mlynedd nesaf. Mae’r rhan fwyaf ohono, yn anffodus, ddim yn syrthio ar Gymru.

Serch hynny, mae’r prosiect SPECIFIC ym Mhrifysgol Abertawe (Canolfan Arloesi a Gwybodaeth a ariannwyd gan Innovate UK a’r Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol) yn creu ac yn integreiddio technolegau cotio chwyldroadol i wneud y gorau o’r ynni hwn yn eu hymgais i droi adeiladau yn bwerdai.

Nid yw’r chwyldro ynni yng Nghymru yn gorffen yn y fan honno, mae hefyd:

 • rhaglen ynys ynni gyfan yn Sir Fôn sy’n sail i Orsaf Niwclear arfaethedig Wylfa Newydd
 • ynni adnewyddadwy o’r môr o borth arddangos cerrynt llanw yng Ngorllewin Môn
 • Cynlluniau Orthios ar gyfer parc eco sy’n rhedeg ar fiomas nwy

Egin dechnolegau a thechnolegau sy’n galluogi yng Nghymru

Fe ddaw Cymru yn gartref i aelod mwyaf newydd y rhwydwaith Catapult, y Catapult Lled-Ddargludyddion Cyfansawdd.

Mae lleoliad y Catapult yn Ne Cymru yn adlewyrchu’r ffaith fod y rhanbarth yn ganolfan fyd-eang o ran arbenigedd lled-ddargludyddion cyfansawdd .

Mae gan Ogledd Cymru glwstwr Ffotoneg egnïol, a dyfarnwyd £500,000 yn ddiweddar i 5 cwmni yng Nghronfa Ffotoneg Gogledd Cymru.

Mae Cymru hefyd yn gartref i nifer fawr o storfeydd data a sector digidol cyffrous ac egnïol, a gwelwyd hynny yn ystod y digwyddiad Digidol 2016 yn y Celtic Manor ym mis Mehefin, gyda 2000 o bobl yn ymweld â’r digwyddiad.

Mudiadau allweddol i gefnogi‘r sector:

Iechyd a gwyddorau byw yng Nghymru

Mae Iechyd a Gwyddorau Byw wedi bod yn faes allweddol ar gyfer arloesi yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gyda Llywodraeth Cymru yn gwneud rhai buddsoddiadau sylweddol yn y sector a nifer o gwmnïau uchel eu proffil yn adleoli i Gymru, gan gryfhau’r clwstwr.

Un o gryfderau cydnabyddedig Cymru o fewn y Gwyddorau Byw yw Technolegau Meddygol.

Yng Nghronfa Technolegau Meddygol 2015, dyfarnodd Innovate UK £800,000 i 8 o gwmnïau technolegau meddygol naill ai o Gymru neu â nifer sylweddol o bartneriaid clinigol yng Nghymru.

Bydd Caerdydd hefyd yn gartref i’r cnotyn Catapult Meddygaeth Fanwl; cydnabyddiaeth o gryfder meddygaeth fanwl yn y rhanbarth.

Mae Bioeconomi’r DU hefyd wedi cael hwb yn sgil ymchwil byd enwog IBERS (Athrofa y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig, Prifysgol Aberystwyth) a phrosiect BEACON (ym mhrifysgolion Aberystwyth a Bangor) a gyhoeddwyd yn ddiweddar fel rhan o Biopilots UK.

Mudiadau allweddol i gefnogi‘r sector:

Innovate UK yng Nghymru

Mae fy mhrif rôl yn ymwneud â rhanddeiliaid yn bennaf, gan weithio gyda thîm Arloesi Llywodraeth Cymru ac arbenigwyr y sector i edrych ar y croestoriad rhwng strategaethau sector Innovate UK â rhai Llywodraeth Cymru.

Un enghraifft wych o Lywodraeth Cymru ac Innovate UK yn gweithio gyda’i gilydd yw’r Fenter Ymchwil Busnesau Bach (SBRI), sy’n ffordd i sefydliadau’r sector cyhoeddus gael atebion arloesol i sialensiau sy’n bodoli’n barod.

Mae SBRI wedi’i groesawu’n frwd iawn yng Nghymru, gyda 14 prosiect gwahanol yn cael eu darparu ar draws iechyd, yr amgylchedd, ynni a thrafnidiaeth, a 3 sialens newydd yn lansio cyn bo hir.

Rwyf hefyd yn gweithio gyda theulu ehangach Innovate UK sef y Rhwydwaith Menter Ewropeaidd (EEN), rhaglen sy’n derbyn cefnogaeth Busnesau Bach a Chanolig ac sy’n cael ei darparu gan Brifysgol Abertawe a BIC Innovation a’r Rhwydwaith Trosglwyddo Gwybodaeth (KTN).

Gallwch ddod o hyd i ni mewn nifer o ddigwyddiadau ar draws Cymru (edrychwch ar https://wales.business-events.org.uk neu hafan Innovate UK), gallwch drefnu i gwrdd â ni yn ein hwb sydd ar y gweill yng Nghaerdydd neu cysylltwch â fi yn uniongyrchol (manylion isod).

Cysylltiadau defnyddiol

Sharing and comments

Share this page