Skip to main content

Blog Innovate UK

Organisations:
Innovate UK
Innovate UK

https://innovateuk.blog.gov.uk/2018/03/05/biocymru-2018/

BioCymru 2018

Posted by: , Posted on: - Categories: Funding, ISCF, Support

English version below

Chwilio am gwcis a wneir o griciaid, amnewidwyr halen a wneir o gynhyrchion gwastraff a logisteg meddygol arloesol? Does dim angen edrych ymhellach na Chymru, wrth gwrs! O Gastell Newydd Emlyn i Wrecsam, trwy Drefynwy, mae arloesi yng Nghymru yn darparu atebion i'r economi gylchol, gan yrru cynhyrchiant amaethyddol a galluogi triniaethau meddygol datblygedig yfory.

Gyda BioCymru, un o gynadleddau Gwyddorau Bywyd mwyaf y DU, yn ddychwelyd i Gaerdydd ar 7 fed Mawrth, dyma rai o'r cwmnïau Iechyd a Gwyddorau Bywyd Cymru rydym wedi'u hariannu'n ddiweddar.

A large yellow map of the UK with a red pin in the city of Cardiff.

Yr economi gylchol - Gwastraff bwyd

Mae gwastraff yn broblem gymdeithasol enfawr, yr hyn mae angen i bob diwydiant ei ystyried. Mae Marlow Foods, yn gwneud hynny'n union, yn gweithio gyda Membranology yn Abertawe, a Phrifysgol Aberystwyth i greu amnewidwyr halen newydd o'r cyfansoddion sy'n weddill ar ôl cynhyrchu Quorn .

Hefyd mae Membranology cydweithredu â Phytoquest (Aberystwyth) i ynysu iminosiwgrau, y gellir eu defnyddio fel cadwolion naturiol, o datws a gwastraff bwyd.

Cynhyrchiant amaethyddol

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth hefyd yn canfod dulliau o gynyddu cynhyrchiant tir amaethyddol y byd. Mewn un prosiect, mae'r Brifysgol yn datblygu galluoedd newydd ar gyfer dewis genomau, er mwyn gwneud y mwyaf o faetholion mewn rhywogaethau glaswellt sy'n cael eu defnyddio i fwydo anifeiliaid.

Ar ben arall y raddfa ffotosynthetig, mae Greenskill o Abertawe'n anelu at fanteisio ar botensial microalgâu i gymryd lle tanwyddau ffosil wrth gynhyrchu cemegau, gan ddefnyddio allyriadau gorsafoedd pŵer fel y ffynhonnell garbon allweddol - buddugoliaeth ddwbl i'r amgylchedd!

Gofal Iechyd Digidol

Yn 2017, fe wnaethom gyhoeddi'r Catalydd Technoleg Iechyd Digidol i gyflymu datblygiad atebion digidol a thechnoleg ar gyfer heriau ym maes gofal iechyd. Mae cydweithrediad rhwng MedaPhor o Gaerdydd a Phrifysgol Caerdydd yn enghraifft wych o sut y gall technoleg chwyldroi ymarfer feddygol draddodiadol.

Mae'r prosiect yn datblygu dyfais realiti estynedig i gynorthwyo pigo uwchsain - sef pigiadau wedi'u gwneud trwy ddefnyddio uwchsain fel yr unig gymorth delweddu. Fe wnaeth ein CEO Ruth McKernan roi cynnig ar brototeip ar ymweliad diweddar â Chymru.

Therapïau Datblygedig

Bydd therapïau celloedd a genynnau yn chwarae rôl enfawr yn nyfodol meddygaeth, ond mae'n her fawr i gynyddu nifer y cleifion y gallwn ni eu trin. Er bod yr heriau technegol yn arwyddocaol, mae'r heriau logistaidd o gael gwared â deunydd byw o glaf, ei drin a'i ddychwelyd i'r un claf yn enfawr.

Mae TrakCel (Caerdydd) yn datblygu atebion logisteg i fynd i'r afael â'r her hon. Mor fawr yw pwysigrwydd logisteg, mae TrakCel yn bartneriaid mewn dwy o'r tair Canolfan DU ar gyfer Triniaeth Ddatblygedig a gyhoeddwyd yn ddiweddar (a ariennir trwy Her Gweithgynhyrchu Meddyginiaethau ISCF).

Amlygir cryfder Cymru yn y maes hwn gan y fffaith bod un o'r tair canolfan honno yn gynnig ar y cyd rhwng Gwasanaeth Gwaed CymruYmddiriedolaeth GIG Felindre a phartneriaid o Ganolbarth Lloegr (Canolfan Triniaeth Therapi Datblygedig Canolbarth Lloegr a Chymru

Rydym wedi darparu cyllid ar gyfer nifer o brosiectau ledled Cymru ar flaen y gad ym maes meddygaeth, gan gynnwys Micropharm (Castell Newydd Emlyn) sy'n mynd i'r afael â C. difficile â chyfuniad o wrthfiotigau a gwrthgyrff, Reneuron o Ben-y-bont ar Ogwr i ddatblygu llwyfan ar gyfer cynhyrchu bôn-gelloedd a Moleculomics (Abertawe) i ddatblygu offeryn meddalwedd rhagfynegol a fydd yn nodi derbynioldeb claf i driniaethau penodol.

A red Welsh dragon against a white and green background.

BioCymru 2018

Dyna flas, ond nid yw'n rhestr gynhwysfawr, o rai o arloesiadau Iechyd a Gwyddorau Bywyd Cymru a gyllidwyd dros y flwyddyn ddiwethaf. Dw i ddim wedi sôn am Bug Farm Food’s (Tŷ Ddewi) cwcis criciaid neu brawf diagnostig cyflym Imspex Diagnostic’s (Aberpennar) am haint bacterol yn ystod geni, neu lawer o brosiectau eraill.

Cofrestrwch ar gyfer BioCymru am ddim  a chlywed Ian Campbell, Cyfarwyddwr Iechyd a Gwyddorau Bywyd yn Innovate UK, yn siarad yn ystod sesiwn y bore.

Cronfa ddata Innovate UK

I ddysgu rhagor, edrychwch ar ein cronfa ddata ariannu neu beth am ddod i gwrdd â rhai o'r cwmnïau hyn yn BioCymru, a mwy hefyd.

Cysylltu

BioWales 2018

Looking for cookies made from crickets, salt-replacers made from waste products and cutting-edge medical logistics? Look no further than Wales, of course! From Newcastle Emlyn to Wrexham, via Monmouth, Welsh innovation is providing solutions for the circular economy, driving agricultural productivity and enabling the advanced medical treatments of tomorrow.

With BioWales, one of the UK’s largest Life Sciences conferences, returning to Cardiff on the 7th March, here are a few of the Welsh Health and Life Sciences companies that we have funded recently.

A large yellow UK map with a red pin showing the location of the city of Cardiff.

Circular economy - Food waste

Waste is a huge societal problem, which every industry needs to consider. Marlow Foods, are doing just that, working with Membranology in Swansea, and Aberystwyth University to create new salt-replacers from the compounds left over after Quorn production.

Membranology are also collaborating with Phytoquest (Aberystwyth) to isolate iminosugars, which can be used as natural preservatives, from potatoes and food waste.

Agricultural productivity

Researchers at Aberystwyth University are also finding ways to increase the productivity of the world’s agricultural land. In one project, the University is developing new genome selection capabilities, for maximising nutrients in grass species that are used to feed animals.

At the other end of the photosynthetic scale, Swansea’s Greenskill are aiming to exploit the potential of microalgae to replace fossil fuels in the production of chemicals, using power station emissions as the key carbon source – a double win for the environment!

Digital Healthcare

In 2017, we announced the Digital Health Technology Catalyst to accelerate the development of digital and tech solutions for healthcare challenges. A collaboration between Cardiff’s MedaPhor and Cardiff University is a great example of how technology can revolutionise traditional medical practice.

The project is developing an augmented reality device to aid ultrasound needling – injections performed using ultrasound as the only visualisation aid. Our CEO Ruth McKernan tried a prototype out on a recent visit to Wales.

Advanced Therapies

Cell and gene therapies will play an enormous role in the future of medicine, but a major challenge is increasing the number of patients we are able to treat. Whilst the technical challenges are significant, the logistical challenges of removing living material from a patient, treating and returning to the same patient are huge.

TrakCel (Cardiff) are developing logistics solutions to address this challenge. Such is the importance of logistics that TrakCel are partners in two of the three recently announced UK Centres for Advanced Treatment (funded through the ISCF Medicines Manufacturing Challenge).

Wales’ strength in this area is highlighted with one of those three centres being a joint bid between the Welsh Blood Service, Velindre NHS Trust and partners from the Midlands (The Midlands and Wales Advanced Therapy Treatment Centre).

We have provided funding for a number of projects across Wales at the cutting edge of medicine, including Micropharm (Newcastle Emlyn) who are tackling C. difficile with a combination of antibiotics and antibodies, Bridgend’s Reneuron to develop a platform for stem cell production and Moleculomics (Swansea) to develop a predictive software tool which will indicate a patient’s receptiveness to particular treatments.

A red Welsh dragon on a background of white and red.

BioWales 2018

That’s a taste, but by no means an exhaustive list, of some of the Welsh Health and Life Sciences innovations funded over the past year. I haven’t touched on Bug Farm Food’s (St. Davids) cricket cookies or Imspex Diagnostic’s (Mountain Ash) rapid diagnostic test for bacterial infection during labour, or many other projects.

Register for BioWales for free  and catch Ian Campbell, Director of Health and Life Sciences at Innovate UK, speaking during the morning session.

Innovate UK funding database

To find out more, take a look at our funding database or why not come and meet some of these companies at BioWales, and more besides.

Contact

Sharing and comments

Share this page