Skip to main content

Blog Innovate UK

Organisations:
Innovate UK
Innovate UK

https://innovateuk.blog.gov.uk/2019/10/02/a-ddylem-ni-fod-yn-bwyta-bygiau/

A ddylem ni fod yn bwyta bygiau?

Posted by: , Posted on: - Categories: Funding, ISCF

Mae ychydig o gyffro ynghylch bwyta pryfed ar hyn o bryd.

Yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf, efallai eich bod wedi gweld Bug Farm Foods yn agor y labordy ymchwil a datblygu protein pryfed cyntaf yn y Deyrnas Unedig yng ngorllewin Cymru, a lansiad VEXo, cynnyrch efelychu cig wedi'i wneud o brotein planhigion a phryfed (ymddangosodd ar Good Morning Britain).

Efallai eich bod hefyd wedi gweld lansiad cystadleuaeth systemau cynhyrchu bwyd Her Strategaeth Ddiwydiannol (ISCF) Ymchwil ac Arloesi yn y DU (UKRI), sy'n cynnwys protein pryfed.

Beth sy'n achosi'r diddordeb cynyddol mewn bwyta pryfed? Beth am edrych yn fanylach ar VEXo:

VEXo

Datblygwyd VEXo gan gwmni Bug Farm Foods yn Nhyddewi mewn ymateb i gystadleuaeth  Menter Ymchwil Busnesau Bach (SBRI) Llywodraeth Cymru yn 2017, a osododd yr her i fynd i'r afael â gordewdra ymhlith plant.

Gwahoddwyd cwmnïau i gyflwyno datrysiadau yn canolbwyntio ar leihau lefelau halen, siwgr a braster dirlawn, yn ogystal â chynyddu lefelau fitaminau, mwynau a ffibr mewn bwyd a diod i blant, wrth hefyd leihau costau.

Cydweithio i fynd i'r afael â gordewdra ymhlith plant

Mae gordewdra ymhlith plant yn her fawr yn y Deyrnas Unedig, a bydd mynd i'r afael â hi yn cael effaith gadarnhaol ar iechyd hirdymor yr unigolion a'r costau gofal iechyd anferth cysylltiedig, felly darparodd Innovate UK gyllid ychwanegol ar gyfer y gystadleuaeth – sy'n enghraifft wych o arian Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn cydweithio i ddatrys problem gyffredin.

Datrysiadau posib o ddau gwmni arobryn o Gymru

Dyfarnwyd ariannu i ddau gwmni o Gymru, Bug Farm Foods a Pennotec (Pwllheli), i ddatblygu eu datrysiadau; gweithiodd Pennotec gyda Chanolfan Datblygu BioGyfansoddion Prifysgol Bangor i ddatblygu MilaCel, cynhwysyn i gymryd lle braster wedi'i wneud o wastraff afalau'r diwydiant seidr.

Datblygodd Bug Farm Foods VEXo. Roedd y profion blasu a chanfyddiad o gynnyrch VEXo yn gadarnhaol iawn ymhlith plant – does dim llawer o blant nad ydynt yn hoffi Bolognese! Y gwerth maethol a'r goblygiadau amgylcheddol, fodd bynnag, a'm syfrdanodd:

 • Mae angen 12-25 gwaith yn llai o fwyd ar bryfed o'u cymharu â gwartheg, a 50% yn llai na ieir, i gynhyrchu'r un faint o brotein
 • Mae'n cymryd oddeutu 22,000 litr o ddŵr i gynhyrchu 1kg o gig eidion fferm ddwys, ond oddeutu 1-10 litr o ddŵr i gynhyrchu 1kg o bryfed bwytadwy lles uwch
 • Mae Bolognese VEXo yn cynnwys bron 80% yn llai o fraster dirlawn, a bron 40% yn fwy o brotein na'r fersiwn cig gyfwerth, wrth hefyd ddarparu mwy na 50% o gymeriant argymelledig plentyn o ïodin, ffosfforws, ribofflafin a sinc

Blasus, maethol a chynaliadwy

Mae'r buddion maethol yn amlwg, mae'r achos cynaladwyedd yn gryf, ac ymddengys fod plant yn dwlu ar y bwyd (yn ogystal â staff presennol a chyn-staff Innovate UK, gan gynnwys Ruth McKernan, Ian Campbell, Jon Hazell a fi).

Mae'n edrych fel Bolognese cig, yn blasu fel Bolognese cig ac mae'n llawer gwell i chi: a ellir eich perswadio chi i roi cynnig ar fwyta protein pryfed?

Arbenigedd ar lefel leol

Mae Pennotec a Bug Farm Foods yn enghreifftiau gwych o fusnesau arloesol, gan ddefnyddio'u gwybodaeth a'u dealltwriaeth i oresgyn heriau cymdeithasol, a thrwy hynny tyfu'r economi leol.

Mae'r ddau gwmni wedi datblygu'r cynhyrchion hyn gan ddefnyddio cyfleusterau ac arbenigedd mewn Canolfannau Technoleg Bwyd Cymrua phrifysgolion lleol.

Busnesau bach ag effaith enfawr

Mae Pennotec a Bug Farm Foods yn fusnesau bach iawn, ond gallai'r cynnyrch y maent yn eu datblygu gael effaith gymdeithasol enfawr, ac nid y nhw yn unig – mae'r Deyrnas Unedig yn gartref i filoedd o fusnesau bach anhygoel, a nifer mawr o ymchwilwyr a chyfleusterau sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang.

Cymorth ac ariannu

Mae UKRI yn bodoli i ariannu ymchwilwyr gorau'r Deyrnas Unedig, ac i sicrhau y gall ymchwil yrru twf economaidd y Deyrnas Unedig drwy fusnes.

Os ydych yn gorff sector cyhoeddus sydd am oresgyn heriau drwy syniadau arloesol, cysylltwch â ni i drafod sut y gall SBRI eich helpu chi hefyd.

Os ydych yn gweithio ar flaen y gad technoleg – yn datblygu cynnyrch, prosesau neu fusnesau newydd – beth am gymryd cipolwg ar y cymorth a'r ariannu sydd ar gael gan Innovate UK a Llywodraeth Cymru? (Gweler y dolenni isod.) Carem eich helpu.

Cysylltu

Gallwch hefyd fynd i wefan Innovate UK

Dysgwch ragor am SBRI

Gallwch fynd i wefan y Rhwydwaith Trosglwyddo Gwybodaeth (KTN)

Gallwch fynd i wefan Menter Ewrop

Dysgwch ragor am Busnes Cymru

Dysgwch ragor am MilaCel

Dilynwch Innovate UK ar Twitter

Dysgwch ragor am ein gwaith amrywiaeth a chynhwysiad yma

Gallwch ddysgu rhagor am Gronfa'r Her Strategol Ddiwydiannol yma

Am ragor o fideos Innovate UK, tanysgrifiwch i'n sianel YouTube yma

Cofrestrwch i dderbyn hysbysiadau drwy e-bost ynghylch cyfleoedd am ariannu, cysylltiadau a chymorth

Dilynwch Innovate UK ar Facebook

Sharing and comments

Share this page

4 comments

 1. Comment by Patrick Mahon posted on

  I got an email alert linking to this post, and clicked on it, as I normally find Innovate UK's blogs interesting and relevant. However, although I'm sure this is a very exciting post, I don't speak or read Welsh. Where is the English translation?

  Welsh Government posts and emails normally have the Welsh text, immediately followed by the English one. I was expecting the same here, so was rather disappointed that I was excluded from the discussion.

 2. Comment by Patrick Mahon posted on

  That's great - thanks.